Tất cả
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
180,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Hút HP
110,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
120,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
90,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Hút HP
180,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Sức đánh
160,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
120,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
110,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
150,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
140,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 2
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
150,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
110,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 2
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
150,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 2
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Sức đánh
300,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Hút HP
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
140,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
160,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
140,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Hút HP
130,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 3
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
220,000đ